Published in Geophysics
  • Author(s): Hung-Chie Chiu, Yeong Tien Yeh, Shean-Der Ni. Long Lee, Wen-Hsiang Liu, Gin-Fu Wen, Chun-Chi Liu
  • DOI:

    10.3319/TAO.1994.5.4.463(T)

  • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Atmospheric Science
Published in Oceanic Science
Published in Hydrology